fbpx

ความหมายของสัญลักษณ์ Badge Icon ที่ใช้ในเวปไซต์ PinnSewing.net มีดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์จะแบ่งตามกลุ่มใหญ่ๆ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเวปไซต์ PinnSewing.net และ กลุ่มผู้ใช้งานเวปไซต์ PinnSewing.net

สัญลักษณ์ Badge สำหรับกลุ่มผู้ดูแลเวปไซต์ มีดังต่อไปนี้

Manager Badge คือ สัญลักษณ์สำหรับผู้บริหาร ผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจในเวปไซต์ PinnSewing.net

ความหมายและที่มา คือ ” รูปหลอดด้ายบน ” หมายถึง การควบคุมจากการทำงาน ของจักรทุกประเภท จากด้านบน ที่คนสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

Designer Badge คือ สัญลักษณ์สำหรับดีไซเนอร์ คนออกแบบงานต่างๆ ของ Pinnshop

ความหมายและที่มา คือ สัญลักษณ์ “ ชอล์กเขียนผ้า ” สื่อถึงการเขียนแบบ ออกแบบ และร่างแบบ

 

Personal Assistant (PA) Badge คือ สัญลักษณ์สำหรับพนักงานขายของ PinnShop

ความหมายและที่มา คือ สัญลักษณ์ “ กระสวยด้ายล่าง ” เป็นตัวเหนี่ยวนำด้ายบน เพื่อให้
เกิดตะเข็บ เหมือนตัวรับคำสั่งจากด้ายบน เพื่อให้เกิดการขาย

Service Badge คือ สัญลักษณ์สำหรับช่าง และผู้ให้บริการดูแลลูกค้า ของ PinnShop

ความหมายและที่มา คือ สัญลักษณ์ “ไขควงและประแจ” เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมจักร

สัญลักษณ์ Badge สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานเวปไซต์ มีดังต่อไปนี้

Point Badge คือ สัญลักษณ์ที่ผู้ใช้เวปไซต์ได้แต้มคะแนนตามกติกาที่ทางเวปไซต์กำหนด

ความหมายและที่มา คือ สัญลักษณ์ “ กระดุม ”

 

Poppula Blogger Badge คือ สัญลักษณ์ของผู้ที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าชม ในการเขียน Blog
ในเวปไซต์ PinnSewing.net

ความหมายและที่มา คือ สัญลักษณ์ “ หมอนเข็ม ”

Sewing Machine Badge คือ เครื่องหมายการมีจักรเย็บในครอบครอง ของผู้ใช้เวปไซต์
เครื่องหมายกากบาทหมายถึง ยังไม่มีจักรเย็บในครอบครอง สัญลักษณ์หมายเลขต่างๆ คือ
จำนวนจักรเย็บที่ผู้นั้นครอบครอง และเครื่องหมายมากกว่า คือผู้นั้นมีจักรเย็บในครอบครอง
มากกว่า 9 หลัง

ความหมายและที่มา คือ “ภาพจักรเย็บ และ เครื่องหมายตัวเลขแสดงจำนวน ”

Sewing & Embroidery Machine Badge คือ เครื่องหมายการมีจักรประเภท
ทั้งเย็บและปักในครอบครอง จำนวนตามหมายเลขกำกับ และเครื่องหมาย
มากกว่า หมายถึง ผู้นั้นครอบครองจักรทั้งเย็บและปักในเครื่องเดียวมากกว่า 9 หลัง

ความหมายและที่มา คือ “ ภาพจักรทั้งเย็บและปักในเครื่องเดียว และเครื่องหมายตัวเลขแสดง
จำนวน”

Embroidery Machine Badge คือ เครื่องหมายการมีจักรปักขนาดเล็กในครอบครอง
จำนวนตามหมายเลขกำกับ และเครื่องหมายมากกว่า หมายถึง ผู้นั้นครอบครองจักรปัก
ขนาดเล็กมากกว่า 9 หลัง

ความหมายและที่มา คือ “ ภาพจักรปักในเครื่องเดียว และเครื่องหมายตัวเลขแสดงจำนวน”

Embroidery Machine (PR & SINSIM) Badge คือ เครื่องหมายการมีจักรปักฺ
Brother รุ่น PRทุกรุ่น และ จักรปัก SINSIM 1 หัว 15 เข็มในครอบครอง
จำนวนตามหมายเลขกำกับ และเครื่องหมายมากกว่า หมายถึง ผู้นั้นครอบครองจักรปัก
Brother รุ่น PRทุกรุ่น และ จักรปัก SINSIM 1 หัว 15 เข็ม มากกว่า 9 หลัง

ความหมายและที่มา คือ “ ภาพจักรปักฺBrother รุ่น PRทุกรุ่น และ
จักรปัก SINSIM 1 หัว 15 เข็ม และเครื่องหมายตัวเลขแสดงจำนวน”

Embroidery Machine (SINSIM) Badge คือ เครื่องหมายการมีจักรปักฺ SINSIM 2 หัว
หรือจักรปักหลายหัวจำนวนตามหมายเลขกำกับ

ความหมายและที่มา คือ “ ภาพจักรปักฺSINSIM 2 หัวหรือหลายหัว และเครื่องหมาย
ตัวเลขแสดงจำนวน”

CUSTOMER PINNSHOP BADGE คือ สัญลักษณ์ที่แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ซื้อจักรกับ
ทาง PInnshop

ความหมายและที่มา คือ สัญลักษณ์ภาพจักร มีหัวใจอยู่ด้านหลังตัวจักร